Ergo-Advice: Gentse Baan 66A, 9100 Sint-Niklaas - T. 0475/53.27.68 - info@ergo-advice.be

Bestellen en verkoopsvoorwaarden

Hoe kan u een bestelling plaatsen?


1. Bestellen:

U kan uw bestelling doorgeven via fax 052 46 08 05, via mail info@ergo-advice.be of per brief. De prijzen op onze website zijn prijzen exclusief BTW. Het BTW tarief bedraagt 21 %.

2. Betalen:


2.1. Particulieren:
Bij afhaling van de goederen in de showroom cash of via bankcontact : Kerkstraat 63 - 9160 Lokeren. Indien u aangeeft dat  de goederen worden afgehaald worden ze voor u gereserveerd.
Bij verzending: Nadat u uw bestelling hebt  doorgestuurd ontvangt u een orderbevestiging en factuur met de nodige informatie om uw betaling per overschrijving uit te voeren. Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, worden de goederen via Taxipost naar het opgegeven adres verstuurd. Indien er niemand aanwezig is op het ogenblik dat uw pakket wordt aangeboden wordt het gedurende 10 dagen voor u ter beschikking gehouden in het dichtst bijzijnde postpunt.
Ergonomische bureaustoelen en bureaus worden door Ergo-Advice geleverd en ingesteld na telefonische afspraak.


2.2. Bedrijven:
Betaling per overschrijving na ontvangst factuur.
Nadat u uw bestelling hebt doorgestuurd via fax 052 46 08 05  of e-mail info@ergo-advice.be, zult u van ons een bestelbevestiging ontvangen met de vraag om ons uw bedrijfsgegevens door te geven. De goederen worden vervolgens naar uw adres verstuurd. Na de levering ontvangt u een factuur. Op deze factuur vindt u alle nodige gegevens om uw betaling per overschrijving te doen binnen de in de factuur opgegeven betalingstermijn.
Ergonomische bureaustoelen en bureaus kunnen door Ergo-Advice ingesteld worden na telefonische afspraak.


3. Verkoopsvoorwaarden Ergo-Advice bvba:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ERGO-ADVICE BVBA

Artikel 1: Toepasselijkheid
Enkel de hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden van ERGO-ADVICE BVBA (hierna: "de Verkoper" genoemd) zijn van toepassing op de koop-verkoopovereenkomsten gesloten door/met de Verkoper en op leveringen, door de Verkoper verricht.
Door het loutere feit dat hij een bestelling plaatst, erkent de Koper/Cliënt dat hij/zij kennis genomen heeft van en ten volle akkoord gaat met deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen noch gewijzigd noch opgeheven worden, zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper hiertoe. Huidige verkoopsvoorwaarden vernietigen alle hiermede strijdige bepalingen die gedrukt zijn op de briefwisseling of bestelbons van de Koper/Cliënt.
Artikel 2: Aanbod en Overeenkomst
Elk aanbod of overeenkomst, gemaakt door één der vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen in het algemeen van de Verkoper, verbindt de Verkoper pas na schriftelijke bevestiging door een gemachtigde om de Verkoper rechtsgeldig te vertegenwoordigen en enkel voor zover het aanbod of de overeenkomst geen afbreuk doet aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Alle mondelinge verbintenissen van de personeelsleden van de Verkoper van welke aard zij ook moge zijn, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van de Verkoper. Een aanbod per telex, fax, e-mail of telefoon verbindt de Verkoper maar na schriftelijke bevestiging hiervan.
Artikel 3: Leveringstermijnen
De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts als indicatief te beschouwen, en verbinden de Verkoper niet, behoudens andersluidend schriftelijk beding.
In geen geval kan een overschrijding van een indicatieve leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding, annulatie van een geplaatste bestelling of verbreking van de overeenkomst.
In het geval dat een levering in zijn geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt door onvoorziene omstandigheden, onvoldoende voorraad, andere bevoorradingsmoeilijkheden of overmacht, is de Verkoper gerechtigd om de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten alsook om geheel of gedeeltelijk aan te uitvoering van de overeenkomst te verzaken. In geval van gedeeltelijke levering of uitvoering van de overeenkomst blijft de Koper gehouden tot betaling van het uitgevoerde / geleverde, zonder dat de Koper/Cliënt aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat onze firma bij uitbreiding van artikel 1613 van de Belgische Burgerlijke Wetboek, evenmin moet leveren zelfs niet waanneer een termijn voor betaling is toegestaan.
Artikel 4: Aanvaarding en Annulatie
De aanvaarding van de aangekochte goederen gebeurt op de plaats waar de levering geschiedt en op het moment dat de Koper erover kan beschikken of bij de verzending door de Verkoper.
Geen enkele bestelling kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig worden afgezegd, tenzij naar voorafgaand verwittiging en mits opgave vaan een uiterste doch redelijke leveringstermijn.
In het geval dat de Koper/Cliënt een bestelling annuleert en deze aanvaard is door de Verkoper/Client, verbindt hij zich ertoe om de Verkoper te vergoeden voor een derde van de waarde van de geannuleerde bestelling, zijnde 33,33 %.
Artikel 5: Prijs en Betaling
Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn slechts indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van de Verkoper.
Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de levering. De Verkoper kan facturen opmaken voor reeds geleverde goederen, indien deze nog niet de volledige levering uitmaken.
De Koper heeft nooit het recht om over te gaan tot schuldvergelijking op de Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 11,5% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, en dit onverminderd het recht van de Verkoper op schadevergoeding.
Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag, zal bij wege van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50,00 EUR en kan daarenboven nog verhoogd worden met een vergoeding voor de schade. Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. In het geval dat enige factuur onbetaald blijft, heeft de Verkoper het recht om alle bestaande, nog uit te voeren overeenkomsten met de Koper te verbreken.
Onder voorbehoud van artikel 7 van onderhavige voorwaarden, moet een factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen en per aangetekende brief, lopende vanaf de ontvangst ervan. Elke latere klacht zal als laattijdig beschouwd worden en zodat er geen rekening mee kan gehouden worden.
Artikel 6: Verzending/ Risico en Eigendomvoorbehoud Clausule
Behoudens andersluidend schriftelijk beding geschiedt de verzending van de goederen voor rekening van de Koper/Cliënte en draagt deze laatste het risico.
De geleverde goederen blijven de eigendom van de Verkoper zolang de hiervoor verschuldigde bedragen niet volledig zijn voldaan, onverminderd het risico van de Koper met betrekking tot de goederen.
Bij wanbetaling zal de Koper/Cliënte op eerste verzoek van de Verkoper de goederen aan de Verkoper terugbezorgen. De kosten verbonden aan de terugname zullen ten laste van de Koper/Cliënt vallen.
Artikel 7: Klachten en geschillen
Elke schade aan de colli's kan moet vastgesteld worden op het ogenblijk van de aflevering door de verzenddienst aan de Koper/Client.
Een klacht over niet-conformiteit van de levering moet binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen ingediend worden et dit per aangetekende brief.
In geval van enig geschil, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan. Klachten kunnen nooit aanleiding geven, ook niet wanneer tijdig ingediend tot opschorting van de betalingsverplichting.
Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegdheid
Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst.
Voor België:  De rechtbanken van het Arrondissement  Dendermonde  zijn bevoegd, meer specifiek het Vredegerecht van het Kanton Hamme, onverminderd het recht van de Verkoper om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen, en dit cfr. de Verordening EG 44/2001 d.d. 22.12.2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid […].
Voor Luxemburg: De rechtbanken van het Arrondissement Luxemburg zijn bevoegd, meer specifiek het Vredegerecht van Luxemburg, onverminderd het recht van de Verkoper om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen en dit cfr. de Verordening EG 44/2001 d.d. 22.12.2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid […].
Voor Nederland: De rechtbanken van het Arrondissement Amsterdam zijn bevoegd, onverminderd het recht van de Verkoper om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen en dit cfr. de Verordening EG 44/2001 d.d. 22.12.2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid […].