Ergo-Advice: Gentse Baan 66A, 9100 Sint-Niklaas - T. 0475/53.27.68 - info@ergo-advice.be

Bestellen en FAQ

Bestellen

Hoe kan u een bestelling plaatsen?

1. Bestellen:

U kan uw bestelling doorgeven via mail info@ergo-advice.be, via onze webshop https://www.burointernational.be/ergoshop/nl/e-shop of telefonisch 03 772 51 96. De prijzen op onze website zijn prijzen exclusief BTW. Het BTW tarief bedraagt 21 %.

2. Betalen:
2.1. Particulieren:
Bij afhaling ontvangt u de factuur die u peroverschrijving kunt vereffenen.
Bij verzending: Nadat u uw bestelling hebt doorgestuurd ontvangt u een orderbevestiging en na goede ontvangst van het product de factuur om uw betaling per overschrijving te vereffenen. 
Ergonomische bureaustoelen en bureaus worden door Ergo-Advice geleverd en ingesteld na telefonische afspraak.

2.2. Bedrijven:
Betaling per overschrijving na ontvangst factuur.
Nadat u uw bestelling hebt doorgestuurd via e-mail info@ergo-advice.be, zult u van ons een orderbevestiging met de correcte bedrijfsgegevens ontvangen. De goederen worden vervolgens naar uw adres verstuurd. Na de levering ontvangt u een factuur. Op deze factuur vindt u alle nodige gegevens om uw betaling per overschrijving te doen binnen de in de factuur opgegeven betalingstermijn.


3. Verkoopsvoorwaarden Ergo-Advice bvba:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ERGO-ADVICE BVBA
Artikel 1: Toepasselijkheid
Enkel de hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden van ERGO-ADVICE BVBA (hierna: "de Verkoper" genoemd) zijn van toepassing op de koop-verkoopovereenkomsten gesloten door/met de Verkoper en op leveringen, door de Verkoper verricht.
Door het loutere feit dat hij een bestelling plaatst, erkent de Koper/Cliënt dat hij/zij kennis genomen heeft van en ten volle akkoord gaat met deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen noch gewijzigd noch opgeheven worden, zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper hiertoe. Huidige verkoopsvoorwaarden vernietigen alle hiermede strijdige bepalingen die gedrukt zijn op de briefwisseling of bestelbons van de Koper/Cliënt.
Artikel 2: Aanbod en Overeenkomst
Elk aanbod of overeenkomst, gemaakt door één der vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen in het algemeen van de Verkoper, verbindt de Verkoper pas na schriftelijke bevestiging door een gemachtigde om de Verkoper rechtsgeldig te vertegenwoordigen en enkel voor zover het aanbod of de overeenkomst geen afbreuk doet aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Alle mondelinge verbintenissen van de personeelsleden van de Verkoper van welke aard zij ook moge zijn, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van de Verkoper. Een aanbod per telex, fax, e-mail of telefoon verbindt de Verkoper maar na schriftelijke bevestiging hiervan.
Artikel 3: Leveringstermijnen
De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts als indicatief te beschouwen, en verbinden de Verkoper niet, behoudens andersluidend schriftelijk beding.
In geen geval kan een overschrijding van een indicatieve leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding, annulatie van een geplaatste bestelling of verbreking van de overeenkomst.
In het geval dat een levering in zijn geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt door onvoorziene omstandigheden, onvoldoende voorraad, andere bevoorradingsmoeilijkheden of overmacht, is de Verkoper gerechtigd om de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten alsook om geheel of gedeeltelijk aan te uitvoering van de overeenkomst te verzaken. In geval van gedeeltelijke levering of uitvoering van de overeenkomst blijft de Koper gehouden tot betaling van het uitgevoerde / geleverde, zonder dat de Koper/Cliënt aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat onze firma bij uitbreiding van artikel 1613 van de Belgische Burgerlijke Wetboek, evenmin moet leveren zelfs niet waanneer een termijn voor betaling is toegestaan.
Artikel 4: Aanvaarding en Annulatie
De aanvaarding van de aangekochte goederen gebeurt op de plaats waar de levering geschiedt en op het moment dat de Koper erover kan beschikken of bij de verzending door de Verkoper.
Geen enkele bestelling kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig worden afgezegd, tenzij naar voorafgaand verwittiging en mits opgave vaan een uiterste doch redelijke leveringstermijn.
In het geval dat de Koper/Cliënt een bestelling annuleert en deze aanvaard is door de Verkoper/Client, verbindt hij zich ertoe om de Verkoper te vergoeden voor een derde van de waarde van de geannuleerde bestelling, zijnde 33,33 %.
Artikel 5: Prijs en Betaling
Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn slechts indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van de Verkoper.
Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de levering. De Verkoper kan facturen opmaken voor reeds geleverde goederen, indien deze nog niet de volledige levering uitmaken.
De Koper heeft nooit het recht om over te gaan tot schuldvergelijking op de Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 11,5% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, en dit onverminderd het recht van de Verkoper op schadevergoeding.
Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag, zal bij wege van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50,00 EUR en kan daarenboven nog verhoogd worden met een vergoeding voor de schade. Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. In het geval dat enige factuur onbetaald blijft, heeft de Verkoper het recht om alle bestaande, nog uit te voeren overeenkomsten met de Koper te verbreken.
Onder voorbehoud van artikel 7 van onderhavige voorwaarden, moet een factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen en per aangetekende brief, lopende vanaf de ontvangst ervan. Elke latere klacht zal als laattijdig beschouwd worden en zodat er geen rekening mee kan gehouden worden.
Artikel 6: Verzending/ Risico en Eigendomvoorbehoud Clausule
Behoudens andersluidend schriftelijk beding geschiedt de verzending van de goederen voor rekening van de Koper/Cliënte en draagt deze laatste het risico.
De geleverde goederen blijven de eigendom van de Verkoper zolang de hiervoor verschuldigde bedragen niet volledig zijn voldaan, onverminderd het risico van de Koper met betrekking tot de goederen.
Bij wanbetaling zal de Koper/Cliënte op eerste verzoek van de Verkoper de goederen aan de Verkoper terugbezorgen. De kosten verbonden aan de terugname zullen ten laste van de Koper/Cliënt vallen.
Artikel 7: Klachten en geschillen
Elke schade aan de colli's kan moet vastgesteld worden op het ogenblijk van de aflevering door de verzenddienst aan de Koper/Client.
Een klacht over niet-conformiteit van de levering moet binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen ingediend worden et dit per aangetekende brief.
In geval van enig geschil, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan. Klachten kunnen nooit aanleiding geven, ook niet wanneer tijdig ingediend tot opschorting van de betalingsverplichting.
Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegdheid
Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst.
Voor België:  De rechtbanken van het Arrondissement  Dendermonde  zijn bevoegd, meer specifiek het Vredegerecht van het Kanton Hamme, onverminderd het recht van de Verkoper om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen, en dit cfr. de Verordening EG 44/2001 d.d. 22.12.2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid […].
Voor Luxemburg: De rechtbanken van het Arrondissement Luxemburg zijn bevoegd, meer specifiek het Vredegerecht van Luxemburg, onverminderd het recht van de Verkoper om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen en dit cfr. de Verordening EG 44/2001 d.d. 22.12.2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid […].
Voor Nederland: De rechtbanken van het Arrondissement Amsterdam zijn bevoegd, onverminderd het recht van de Verkoper om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen en dit cfr. de Verordening EG 44/2001 d.d. 22.12.2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid […].
 

4. Voorwaarden gratis proefplaatsing

Verzekering tegen miskoop
Een proefplaatsing biedt de mogelijkheid om een product vrijblijvend te testen alvorens het aangekocht wordt. Indien bij het testen blijkt dat het product niet aan de verwachtingen voldoet of de klachten niet verhelpt mag het teruggebracht of teruggestuurd worden of wordt het product terug opgehaald.
Een proefplaatsing geldt voor een bepaalde duur die vermeld wordt op de leveringsbon.
De klant wordt verondersteld ten laatste op de laatste dag van de proefperiode Ergo-Advice op de hoogte te brengen van de resultaten van de proefplaatsing en mee te delen of het product wordt aangekocht of niet. Indien wij geen reactie ontvangen gaan wij ervan uit dat het product voldoet en volgt een factuur.

Voorwaarden voor gratis testen:

1) Om nutteloze proefplaatsingen te vermijden moet Ergo-Advice vooraf in staat zijn om gepast advies te geven. Dit kan door een bezoek te brengen aan de showroom, telefonisch of via mail.
2) Om de kwaliteit van onze producten en ons advies te kunnen optimaliseren is uw mening van belang. Een voorwaarde voor proefplaatsing is dat u akkoord bent om, indien een product niet voldoet, een evaluatieformulier in te vullen.
3) Het ‘proefproduct’ kan gratis afgehaald worden in onze showrooms te Sint-Niklaas of Tielt. Indien wij het product moeten opsturen / leveren worden de verzending/ transportkosten aangerekend volgens de geldende tarieven van Taxipost indien het product kan opgestuurd worden of € 0,50 per km te rekenen vanaf Sint-Niklaas of Tielt indien het product moet geleverd worden (bureaustoelen) tenzij door de klant in samenspraak met Ergo-Advice hierover andere afspaken gemaakt werden.
4) Indien er een aankoop volgt van meer dan € 150 voor verpakte producten of meer dan € 500 voor stoelen, wordt  het bedrag voor levering in mindering gebracht.
5) Indien een product teruggezonden wordt dient dit proper, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking terug bezorgd te worden. Indien dit niet het geval is worden de kosten voor reiniging of herstelling aangerekend.
6) Bij aanvang van een proefperiode wordt genoteerd of het om een nieuw product gaat of om een product dat reeds eerder op proef geplaatst werd. Indien u een nieuw product test en het voldoet wordt een factuur opgestuurd die u kan betalen.
Indien een product voldoet dat reeds eerder op proef stond kan u het product aankopen aan verminderde prijs of het product terugsturen of laten ophalen. De kosten voor deze retour (verzending of kilometervergoeding bij ophalen) zijn ten laste van de klant (zie art. 3)


Veelgestelde vragen over garanties

1. Welke garanties biedt Ergo Advice mij?

 • Ergo Advice verkoopt alleen producten die door medisch en ergonomisch onderzoek ontwikkeld werden. Onderzoek en resultaten zijn op verzoek verkrijgbaar.
 • Al onze ergonomische stoelen voldoen minimaal aan de Europese norm EN 1335 type A / type Ax. Een aantal van onze stoelen voldoen bovendien aan de strengere Nederlandse NPR 1813-norm.
 • Ergo Advice volg nauwgezet de evolutie van ergonomische producten op de markt, en past aan de hand hiervan het assortiment voortdurend aan. Dankzij ons uitgebreide assortiment zijn wij in staat om voor elke situatie een optimale oplossing aan te bieden.
 • Ergo Advice werkt onafhankelijk van eender welke producent.
 • Onze productkennis is een meerwaarde tijdens advisering. Bij Ergo Advice stemmen we advies, kennis en producten op elkaar af, zodat u als gebruiker preventief en curatief centraal staat.

2. Biedt Ergo Advice ook garanties op het vlak van milieu?

Ergo Advice onderneemt milieubewust. Want wij willen dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een leefbare wereld.

 • Wij kiezen voor producten die gemaakt zijn van duurzame materialen en constructies.
 • Wij zoeken producten die goed recycleerbaar zijn.
 • Wij werken met bedrijven die een milieuvriendelijk productieproces garanderen.
 • Om de papierberg niet onnodig te vergroten, stellen wij onze informatie zoveel mogelijk digitaal ter beschikking.

Veelgestelde vragen over advies

4. Hoeveel betaal ik voor een advies?

Advies van Ergo-Advice in de showroom of  telefonisch is gratis.

Tijdens de openingsuren van onze showroom is een Master in de kinesitherapie - Ergonoom aanwezig op afspraak. Deze helpt u met medisch onderbouwd advies bij de keuze van de meest geschikte stoel en werkplekinrichting.
Bij advies wordt rekening gehouden met volgende aspecten:

 • Lichaamsbouw
 • medische achtergrond of aanwezige klachten
 • aard en duurtijd van het werk

De voorgestelde producten kunnen onder bepaalde voorwaarden uitgetest worden. 

Indien u een uitgebreide werkplekanalyse wenst kunnen wij  ter plaatse op de werkplek zelf komen.
Contacteer ons vrijblijvend en wij maken u graag een gepaste offerte.


5. Uit wat bestaat een werkplekanalyse?

 • Een vragenlijst en/of gesprek over uw huidige werksituatie en eventuele klachten
 • Observatie van de huidige werksituatie ter plaatse
 • Advies over de inrichting van de werkplek: aanpassingen aan de bestaande situatie en/of advies in verband met aankoop van de meest aangewezen ergonomische producten
 • Advies i.v.m. aanpassingen van de werkhouding

6. Wanneer heb ik recht op de omruilgarantie?

Dankzij onze beroepskennis en medische achtergrond en omdat wij een zeer uitgebreid assortiment ergonomische producten kunnen aanbieden zijn wij in staat om u te helpen bij de keuze van de meest geschikte ergonomische oplossing.
Indien het product dat wij u geadviseerd hebben toch niet aan uw verwachtingen voldoet, kan het binnen de 14 dagen gratis omruilen voor een alternatief product (geldig voor een groot aantal producten, niet geldig voor speciale bestellingen, maatwerk en solden. Informeer bij aankoop of het door u aangekochte product in aanmerking komt voor eventuele omruiling).
Indien wij u, in uitzonderlijk geval, geen geschikt alternatief kunnen aanbieden betalen wij u zonder probleem terug.

U kan enkel genieten van deze gratis omruilgarantie indien u vooraf persoonlijk advies gekregen heeft.
Dit kan op verschillende manieren:

Of u brengt voor de aankoop een bezoek aan onze showroom te Sint-Niklaas, Tielt of Maldegem waar u gratis advies krijgt
Of u heeft voor de aankoop een persoonlijk advies gesprek met ons via de telefoon
Of u vult voor de aankoop online een vragenlijst in zodat wij op basis hiervan correct advies kunnen geven

De omruilgarantie geldt indien u het product teruggeeft in onberispelijke staat en in de oorspronkelijk, onbeschadigde verpakking.
Kosten voor levering en montage en voor retour zending zijn ten laste van de klant en worden niet terugbetaald in geval van omruiling.


Veelgestelde vragen over stoelen

7. Hoe kan ik correct zitten?

U kunt op twee manieren correct zitten: in de actieve openhoekhouding en in de passieve ondersteunde zithouding. De openhoekhouding heeft een open hoek (>90 °) in het heupgewricht. De heuphoek is dan ongeveer 110°. In deze houding blijft het bekken naar voren gekanteld en hebt u een natuurlijke kromming zoals bij een staande houding. Bij de passieve ondersteunde zithouding zorgt een goede bekkensteun, op de juiste hoogte ingesteld, ervoor dat de natuurlijke kromming in de onderrug bewaard wordt.

8. Wat is de beste zithouding voor lange bezigheden?

De zithouding voor langdurige bureauwerkzaamheden is anders dan voor korte klussen. Voor korte bezigheden adviseren we een actieve houding. Voor lange bezigheden wisselt u best een passieve houding af met een actieve houding.

9. Wat is een goede stoel?

Een goede stoel biedt evenwicht tussen beweging en ondersteuning. Een goede stoel nodigt uit om te bewegen, maar geeft u ook voldoende ondersteuning als u er behoefte aan hebt. Een goede ondersteuning laat de rug-,nek- en schouderspieren toe om te ontspannen. Op een ideale bureaustoel kan je zowel een actieve als een passieve zithouding aannemen. Voor een actieve zithouding moet een stoel voorover kunnen kantelen, voor een passieve juist achterover.

10. Wat zijn de kenmerken van een goede ergonomische stoel?

Een ergonomische stoel past zich aan uw behoeften aan. Omdat die behoeften variëren in de loop van de dag, moet u de instellingen van uw bureaustoel regelmatig aanpassen. Een goede ergonomische stoel moet dan ook gemakkelijk instelbaar zijn.

Een goede ergonomische stoel is:

 • voldoet aan de Europese normering
 • voldoende instelbaar en op maat in te stellen
 • draaibaar en voorzien van wielen aangepast aan de vloer waarop de stoel gebruikt wordt
 • met een stabiel onderstel op vijf punten gesteund
 • met een voldoende hoge rugleuning
 • met een rugleuning voorzien van een verticale welving in de lendenstreek
 • met armsteunen die niet hinderen, dit wil zeggen niet te ver naar voor komen en in hoogte instelbaar zijn.

De ideale ergonomische stoel

11. Aan welke normen moet een ergonomisch verantwoorde stoel voldoen?

Er worden op de markt zeer veel stoelen aangeboden die de naam ergonomisch niet verdienen! Alle bureaustoelen die Ergo Advice aanbiedt, voldoen minimaal aan de Europese norm EN 1335 type A / type Ax. Een aantal stoelen voldoen aan de strengere Nederlandse NPR 1813-norm. Andere stoelen uit ons aanbod hebben nog extra instelmogelijkheden om de ergonomische kwaliteit te vergroten.

12. Welke regelmogelijkheden heeft een ergonomische stoel?

Een goede ergonomische stoel biedt volgende regelmogelijkheden:

 • zithoogte
 • zitdiepte
 • hoogte van de bekkensteun of hoogte van de rugleuning
 • hoogte van de armsteunen
 • breedte van de armsteunen
 • bewegingsmechanisme
 • gewichtsinstelling van het bewegingsmechanisme.

Eventueel bijkomend:

 • in diepte instelbare lendensteun
 • in diepte instelbare armsteunen
 • zithoekverstelling
 • rughoekverstelling
 • oppompbare lendensteun

13. Hoe moet ik mijn stoel correct instellen?

Bij een correcte zithouding kunt u gemakkelijk ademen. Zo krijgt uw bloed nieuwe zuurstof, en blijft u fit en geconcentreerd. Instellingen van de stoel.

 • Zithoogte: zet de voeten plat op de grond. Hef de stoel voor actief zitten tot een heuphoek van 100-110 graden, indien de zitting naar voor kantelt. Hef de stoel voor passief zitten tot iets meer dan 90 graden.
 • Helling van de zitting: naar voren hellend of meebewegend voor actief zitten; 0 graden achterover gekanteld bij ondersteund zitten; de hoek tussen uw bovenbenen en romp bedraagt dan 108 graden.
 • Diepte van de zitting : om de bloedvaten in de knieholte niet af te klemmen, moet er tussen de voorste rand van de zitting en de knieholte een ruimte vrij zijn van minimum drie vingers.
 • Hoogte van de bekkensteun: de bekkensteun moet zich ter hoogte van de broeksriem bevinden – dit is ter hoogte van de bovenkant van het bekken – dus niet in de holte van de rug. Het bekken moet worden ondersteund, en niet de rug. Wanneer het bekken zich in de juiste positie bevindt, is het ook voor de rug goed (lichte holte onder in de rug).
 • Helling van de ruggensteun.
 • Hoogte van de armleggers.
 • Beweging van de rugleuning.
 • Weerstand van het kantelmechanisme.


Veelgestelde vragen over tafels

14. Wat zijn de gevolgen van een slecht afgestelde tafel?

Is de tafel te hoog, dan gaat u de schouders optrekken, met spierspanning en schouder-en nekpijn als gevolg. Is de tafel te laag, dan werkt u met een bolle rug, eveneens met nek-en schouderpijn tot gevolg. Is het werkblad onvoldoende diep, dan werkt u in een gedraaide houding, met nekklachten als gevolg. Te weinig beenruimte resulteert in een slechte bloedcirculatie.

15. Wat zijn de voordelen van een zit-sta tafel?

Bij een zit-sta tafel wisselt u gemakkelijk af tussen actief zittend werken, passief ondersteund werken en in een zit-sta houding werken. Bij een zit-sta tafel heeft u bovendien de extra mogelijkheid om staand te werken. Voor de verstelbaarheid kiest u tussen manueel verstelbaar met schroeven, manueel verstelbaar met een hendel, hydraulisch verstelbaar en elektrisch verstelbaar. Wilt u ten volle gebruikmaken van de verstelbaarheid om zithoudingen af te wisselen? Dan verdienen de twee laatste systemen duidelijk de voorkeur.

16. Aan welke eisen moet een beeldschermwerktafel voldoen?

Een beeldschermwerktafel moet vanuit ergonomisch oogpunt aan de volgende eisen voldoen:

 • Het werkblad moet voldoende diep zijn om het beeldscherm recht voor u en op de juiste afstand te kunnen zetten. Hierbij moet er bovendien voldoende plaats vrij blijven om muis, toetsenbord en eventueel een documenthouder te plaatsen. Bij gebruik van een flatscreen moet het werkblad ongeveer 80 cm diep zijn.
 • Er moet voldoende vrije beenruimte zijn: min. 65 cm diep en 60 cm breed.
 • Er moet voldoende vrije voetenruimte zijn: min. 80 cm diep.
 • Het werkblad is licht getint en niet reflecterend.

 

Woordenlijst

Hernia: is een aandoening van de rug (rughernia) of de nek (nekhernia) waarbij de tussenwervelschijf uitstulpt. In de geneeskunde wordt deze aandoening vaak afgekort tot HNP. Hierbij kunnen zenuwen bekneld raken, waarbij ernstige pijn kan ontstaan, of zelfs uitval van de zenuw, resulterend in spierfunctieverlies (bijvoorbeeld onvermogen de voet naar de scheen toe te trekken) of een 'doof' gevoel. De pijn kan mild zijn, maar ook zo ernstig dat de patiënt zich slechts op handen en voeten kan voortbewegen.

Lumbago: Lumbago of een verschot is een vorm van lage rugpijn die soms kan uitstralen naar de billen, de dijen en de benen, maar niet tot onder de knie: gebeurt dat wel dan is het ischias of hernia. Soms wordt rugpijn door specifieke behandelbare ziekten veroorzaakt.

Lumbago kan vergezeld gaan van andere symptomen als rugstijfheid (pijn en strakheid bij bewegen van de wervelkolom).

RSI: is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Met RSI samenhangende aandoeningen zijn onder andere slijmbeursontsteking en peesschedeontsteking.

Artrose: is in de geneeskunde de naam van een aandoening aan het kraakbeen in gewrichten.

Artrose wordt in de volksmond ook wel gewrichtsslijtage genoemd. Artrose ontstaat doordat er meer gewrichtskraakbeen verloren gaat dan er door het lichaam geproduceerd kan worden. Het kraakbeen verslechtert en soms verdwijnt het helemaal. Bij artrose vermindert ook de vloeistof in het gewricht. Deze vloeistof, synovium geheten, is nodig om het gewricht soepel te laten draaien en om schokken te absorberen. Door slijtage van gewrichtskraakbeen en een vermindering van de schokabsorberende vloeistof in de gewrichten kunnen botten over elkaar schuren, wat veel pijn veroorzaakt. Artrose komt voornamelijk voor in de gewrichten van de handen, knieën, schouders, nek en heupen. Iedereen boven de zestig jaar lijdt eigenlijk wel aan een röntgenologisch waarneembare mate van artrose; soms begint het al op aanzienlijk jongere leeftijd.

Artritis: is een ontsteking van de gewrichten die veroorzaakt kan worden door reumatische aandoeningen (bijvoorbeeld reumatische artritis), verwondingen of bacteriële infectie (septische artritis). 

Artritis wordt onderscheiden van artrose: pijnlijke gewrichten door slijtage, zonder dat daarbij sprake is van een ontsteking. Verwarrend is dat deze laatste aandoening in het Engels osteoarthritis genoemd wordt.

Facetgewrichten: zijn beweegbare gewrichtjes van de wervelkolom, die de wervels met elkaar verbinden. De wervelkolom zou zonder facetgewrichten helemaal star zijn. We zouden alleen maar strak rechtop kunnen lopen en ons heel houterig bewegen.

De facetgewrichten kunnen door letsel of artritis ontstoken raken, met pijn en stijfheid als gevolg. Wanneer de facetgewrichten zijn aangetast, veroorzaakt dit doorgaans pijn, niet alleen op de plek van het facetgewricht, maar ook uitstralend naar het hoofd, de schouders, billen en benen. Om de pijn te verminderen kan een arts facetgewrichtblokkade voorschrijven.

Discus: Een tussenwervelschijf vinden we in de wervelkolom tussen twee afzonderlijke wervels. Tussenwervelschijven bestaan uit een ring van vezelig kraakbeen  met in het midden een geleiachtige kern. Ze zijn enigszins elastisch en dragen zo bij aan de schokdemping. Bij een hernia van de rug ligt de oorzaak in een beschadiging van de tussenwervelschijf.

Scoliose: is een zijdelingse verkromming van de rug (wervelkolom), waardoor één of twee bochten ontstaan.

Het komt in meer of minder ernstige mate voor bij 4 op de 100 mensen. De wervelkolom draait meestal ook om haar as (dan spreekt men van een torsiescoliose) en veroorzaakt zo een bochel.

Lordose: is een natuurlijke kromming van de wervelkolom in voorachterwaartse richting. Bij een lordose is de bolle kant van de wervelkolom naar voren gericht. Lordoses vinden we in de cervicale en de lumbale wervelkolom. Bij een sterke lordose in het lendegebied spreken we van een "holle rug".

Natuurlijke kromming: Als je je ruggengraat in zijaanzicht bekijkt, zie je een dubbele S-vorm of 3 krommingen:

een holle kromming in je nek (= cervicale lordose)
een bolle kromming ter hoogte van je borstwervels (= thoracale kyfose)
een lichte holle kromming in je onderrug (= lumbale lordose).
Helemaal onderaan heb je ook nog je heiligbeen. Sommigen beweren dat deze nog een 4e kromming in je wervelkolom vormt maar dit is iets minder belangrijk.

Belangrijker is dat deze krommingen zorgen voor een compromis tussen stabiliteit, veerkracht en beweeglijkheid.

En je merkt het 'Je rug recht houden' klopt niet helemaal hé. Je rug is op zijn sterkst in zijn natuurlijke 'hol-bol-hol'-houding

Synchroonmechanisatie: Het synchroonmechanisme combineert een beweging van de rugleuning met een daarop afgestemde beweging van de zitting. De beweging van de rugleuning is daarbij groter dan die van de zitting.